ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
 
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2564
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2564
ประกาศการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2564
ประกาศโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง เปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 12 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 20 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 19 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 19 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 จำนวน 5 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 06 พ.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 17 ก.พ. 2564
ประกาศ แจ้งผลการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 08 ก.พ. 2564
ประกาศ การบรรเทาภาระภาษี ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 02 ก.พ. 2564
ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่องการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 21 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 21 ม.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.25 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 21 ม.ค. 2564
ประกาศแจ้งผลการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4