ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 67 รายการ
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 20 ธ.ค. 2564
ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 17 คน] เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสั่ตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2564
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 26 พ.ย. 2564
สำนังงานทรัพยากรน้ำประกาศรับสัมคร กรรมการกลุ่มลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 14 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2564
ประกาศองค์กานบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 39 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4